KENFOX IP & Law Office > Notable Articles  > Sử dụng nhãn hiệu không đúng cách – Rủi ro và giải pháp