Industrial design protection for products under the Hague System – Key to business success in Vietnam

Copying and mimicking the presentation and packaging design of other people's products has become a pretty typical occurrence in many fields. Meanwhile, protection of intellectual property rights (“IP”) for product designs is critical for all businesses since it helps to increase the perceived value of their brand distinctiveness among consumers. This has become even more critical in recent years, as counterfeiting has increased. Establishing intellectual property rights over industrial designs is not straightforward; therefore, before filing an application for protection of an industrial design ("ID"), manufacturers and businesses should consult with IP experts to grasp and comprehend the provisions of...

Continue reading

Thực tiễn về nhãn hiệu – sử dụng quyền tác giả có trước đối với việc phản đối và chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu

Công ty A, công ty sản xuất thẻ và trò chơi chơi cờ bàn có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã thiết kế Hình 1 (sau đây gọi là “Hình ảnh người đàn ông say rượu”) vào năm 2017 và đã liên tục sử dụng hình ảnh này trên các sản phẩm của công ty kể từ đó. Vào năm 2019, Công ty A phát hiện Công ty B, một Công ty Trung Quốc đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với các điểm như thể hiện trên Hình 2....

Continue reading