KENFOX IP & Law Office > TRA CỨU SHTT

Tra cứu SHTT

 

 

Cơ sở dữ liệu tra cứu Sáng chế miễn phí

 

[Các văn phòng ba bên]

 

[Văn phòng sáng chế quốc gia khu vực Châu Á]

 

[Văn phòng sáng chế quốc gia khu vực European/CIS ]

 

[Văn phòng sáng chế quốc gia khu vực Oceania]

 • Australia Patent Search Databases
 • New Zealand Patent Search Databases

 

[Văn phòng sáng chế quốc gia khu vực Northe/Latin America]

 • Canada Patent Search Databases
 • Mexico Patent Search Databases
 • US Patent Search Databases

 

[Văn phòng sáng chếquốc gia  khác]

 

Cơ sở dữ liệu tìm kiếm bằng sáng chế thương mại

 

Thông tin về sáng chế tại Nhật 

 

Thông tin vềcác văn phòng sáng chế quốc gia khác US, EP,

 • Derwent WPI
 • Questel-Orbit
 • Delphion
 • Patent Web
 • WIPS
 • PatBase