Những câu hỏi thường gặp về việc đăng ký sáng chế tại Việt Nam

1. Cơ quan nào tiếp nhận và thẩm định các đơn đăng ký sáng chế?

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Cục SHTT) là cơ quan chịu trách nhiệm tiếp nhận và thẩm định các đơn đăng ký sáng chế. Quy trình đăng ký sáng chế bắt đầu khi người đăng ký nộp đơn đăng ký sáng chế tới Cục SHTT và kết thúc khi nhận được bằng sáng chế, nếu sáng chế đáp ứng đủ các điều kiện để được bảo hộ.

2. Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký sáng chế như thế nào?

Để được cấp bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam, người nộp đơn phải nộp đơn xin cấp Bằng độc quyền sáng chế (đơn nộp cho Sáng chế và Giải pháp hữu ích là riêng biệt), trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục SHTT hoặc các văn phòng chi nhánh của Cục SHTT tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng.

Ngoài ra, người nộp đơn nước ngoài cũng có thể nhận được quyền sở hữu sáng chế tại Việt Nam bằng cách nộp đơn quốc tế có chỉ định hoặc lựa chọn Việt Nam thông qua hệ thống PCT. Sau đó, người nộp đơn phải thực hiện các thủ tục đăng ký sáng chế theo quy định của PCT tại Cục SHTT trong thời hạn 31 tháng kể từ ngày nộp đơn quốc tế hoặc kể từ ngày ưu tiên, nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

3. Ai có thể nộp đơn đăng ký sáng chế?

Tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam có thể nộp đơn đăng ký sáng chế trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

Cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam có thể nộp đơn đăng ký sáng chế thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.

4. Hệ thống nộp đơn của Việt Nam là gì?

Việt Nam áp dụng hệ thống nộp đơn đầu tiên, tức là khi hai hoặc nhiều đơn được nộp bởi nhiều bên khác nhau để đăng ký cùng một sáng chế, bằng độc quyền chỉ được cấp cho đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số các đơn đáp ứng đủ các điều kiện quy định; trong trường hợp có từ hai đơn trở lên đáp ứng tất cả các điều kiện để được cấp bằng độc quyền sáng chế và có cùng ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì bằng độc quyền sáng chế chỉ được cấp cho một đơn trong số các đơn đó theo thỏa thuận của tất cả những người nộp đơn. Nếu không đạt được thỏa thuận, tất cả các đơn này sẽ bị từ chối cấp bằng sáng chế.

Theo đó, người nộp đơn nên nộp đơn đăng ký sáng chế càng sớm càng tốt sau khi tạo ra sáng chế và không nên công bố sáng chế trước khi nộp đơn.

5. Quá trình “thẩm định hình thức” diễn ra như thế nào?

Đơn đăng ký sáng chế nộp cho Cục SHTT phải được thẩm định hình thức để đánh giá tính hợp lệ.

Thời hạn thẩm định hình thức đơn là một (01) tháng kể từ ngày nộp đơn. Trong quá trình thẩm định hình thức, nếu người nộp đơn chủ động sửa đổi, bổ sung tài liệu hoặc theo yêu cầu của Cục SHTT thì thời hạn thẩm định hình thức có thể được kéo dài trong khoảng thời gian thực hiện việc sửa đổi hoặc bổ sung.

Trước khi kết thúc thời hạn trên, Cục SHTT hoàn thành việc thẩm định hình thức đơn và gửi thông báo kết quả thẩm định hình thức cho người nộp đơn.

  • Đối với đơn hợp lệ, Cục SHTT gửi cho người nộp đơn Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.
  • Đối với đơn không đáp ứng yêu cầu về hình thức, Cục SHTT ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối và ấn định thời hạn 02 tháng, kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn đưa ra ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót.
6. Nếu đơn bị từ chối về mặt hình thức thì được xử lý như thế nào?

Nếu người nộp đơn nhận được thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn từ Cục SHTT nhưng người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng trong thời hạn đã ấn định, Cục SHTT sẽ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ. Nếu chủ đơn không đồng ý với quyết định nêu trên của Cục SHTT, chủ đơn có thể thực hiện việc khiếu nại đối với quyết định này theo các thủ tục khiếu nại.

7. Đơn đăng ký sáng chế hợp lệ được “công bố” khi nào?

Đơn đăng ký sáng chế được chấp nhận là hợp lệ sẽ được Cục SHTT công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong vòng (19) tháng kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, trong trường hợp đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn hai (2) tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ, tùy vào ngày nào muộn hơn. Người nộp đơn phải trả phí cho việc công bố.

Đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT) sẽ được công bố trong vòng hai (2) tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ sau khi đơn đã vào giai đoạn quốc gia.

Đơn sáng chế có yêu cầu công bố sớm hơn sẽ được công bố trong thời hạn hai (02) tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu đó hoặc ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ, tùy vào ngày nào muộn hơn.

8. Khi nào thì phải nộp yêu cầu thẩm định nội dung cho Cục SHTT?

Việc thẩm định nội dung đơn sẽ chỉ được thực hiện đối với trường hợp người nộp đơn hoặc bên thứ ba đã nộp yêu cầu thẩm định và nộp lệ phí thẩm định trong vòng 42 tháng đối với đơn sáng chế hoặc trong vòng 36 tháng đối với đơn đăng ký giải pháp hữu ích, kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên, nếu có.

Trường hợp không có yêu cầu thẩm định nội dung nộp trong thời hạn quy định thì đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được coi như đã rút tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

9. Quá trình “thẩm định nội dung” diễn ra như thế nào?

Mục đích của việc thẩm định nội dung đơn sáng chế là để đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng yêu cầu bảo hộ trong đơn theo các yêu cầu và phạm vi bảo hộ tương ứng. Việc thẩm định nội dung sẽ được thẩm định viên của Cục SHTT tiến hành trong vòng 18 tháng kể từ ngày yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố đơn, tùy vào ngày nào muộn hơn.

Nếu trong quá trình thẩm định nội dung đơn, người nộp đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục SHTT tiến hành việc sửa đổi đơn, bổ sung tài liệu hoặc giải trình thì thời hạn thẩm định nội dung được kéo dài thêm tương ứng với thời hạn dành cho người nộp đơn thực hiện các công việc đó.

Chậm nhất là vào ngày kết thúc thời hạn thẩm định nội dung đơn, Cục SHTT gửi cho người nộp đơn một trong các thông báo sau đây:

  • Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng điều kiện bảo hộ, Cục SHTT ra thông báo kết quả thẩm định nội dung, trong đó nêu rõ dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, lý do từ chối, có thể hướng dẫn việc sửa đổi phạm vi (khối lượng) bảo hộ và ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến (người nộp đơn có thể nộp công văn xin gia hạn trả lời một lần bằng đúng thời hạn đã được ấn định trong thông báo của Cục SHTT);
  • Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng các điều kiện bảo hộ nhưng đơn còn có thiếu sót thì Cục SHTT ra thông báo kết quả thẩm định nội dung, trong đó nêu rõ dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, thiếu sót của đơn và ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến giải trình hoặc sửa chữa thiếu sót (người nộp đơn có thể nộp công văn xin gia hạn trả lời một lần bằng đúng thời hạn đã được ấn định trong thông báo của Cục SHTT);
  • Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng điều kiện bảo hộ hoặc người nộp đơn đã sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến giải trình xác đáng trong thời hạn quy định, Cục SHTT ra thông báo về dự định cấp văn bằng bảo hộ và yêu cầu người nộp đơn nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ.

Nếu người nộp đơn nhận được thông báo dự định từ chối đơn nhưng người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng đối với dự định từ chối trong thời hạn ấn định thì Cục SHTT sẽ ra Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Trong trường hợp người nộp đơn không đồng ý với Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ của thẩm định viên, người nộp đơn có quyền khiếu nại quyết định này với Cục trưởng Cục SHTT hoặc khởi kiện ra Tòa án.

10. Các loại phí cần phải nộp khi nhận được thông báo dự định cấp bằng độc quyền của Cục SHTT?

Khi đối tượng nêu trong đơn đáp ứng điều kiện bảo hộ, Cục SHTT sẽ ra thông báo dự định cấp bằng và nêu rõ các loại phí mà người nộp đơn cần thanh toán bao gồm lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, phí công bố, phí đăng bạ và phí duy trì năm thứ nhất.

11. Bằng độc quyền sáng chế được cấp khi nào?

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày người nộp đơn nộp đủ và đúng hạn các khoản phí, lệ phí, Cục SHTT sẽ tiến hành thủ tục cấp Bằng độc quyền sáng chế.

12. Bằng độc quyền sáng chế được ghi nhận như thế nào?

Bằng độc quyền sẽ được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế và quyết định cấp bằng sẽ được Cục SHTT công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn hai (02) tháng kể từ ngày cấp và sau khi người nộp đơn nộp lệ phí công bố.

13. Có cơ sở dữ liệu trực tuyến nào để kiểm tra thông tin về các đơn sáng chế tại Việt Nam không?

Có thể tra cứu thông tin về các đơn sáng chế ở Việt Nam tại cơ sở dữ liệu trực tuyến của Cục SHTT Việt Nam là:

http://iplib.noip.gov.vn

14. Tại thời điểm nộp đơn sáng chế tại Việt Nam, có phải nộp bản mô tả sáng chế tiếng Việt không?

Theo quy định và luật pháp Việt Nam, bản dịch tiếng Việt của bản mô tả sáng chế phải được nộp tại thời điểm nộp đơn.

Page: 1 | 2| 3