Title: Thành viên

Tel.: (84)2437245656

Fax.: (84)2437245885

E-mail: info@kenfoxlaw.com

Areas of Practice: Thương mại, Sở hữu trí tuệ, Tranh tụng

View

Title: Thành viên

Tel.: (84)2437245656

Fax.: (84)2437245885

E-mail: info@kenfoxlaw.com

Areas of Practice: Sở hữu trí tuệ, Thương mại, Công nghệ, Giáo dục

View

Title: Thành viên

Tel.: (84)2437245656

Fax.: (84)2437245885

E-mail: info@kenfoxlaw.com

Areas of Practice: Thương mại, Sở hữu trí tuệ, Khoa học đời sống, Công nghệ

View

Title: Cộng sự

Tel.: (84)2437245656

Fax.: (84)2437245885

E-mail: info@kenfoxlaw.com

Areas of Practice: Sở hữu trí tuệ, Tư vấn đầu tư/kinh doanh

View

Title: Cộng sự

Tel.: (84)2437245656

Fax.: +(84)2437245885

E-mail: info@kenfoxlaw.com

Areas of Practice: Sáng chế, Nhãn hiệu, Tranh tụng sở hữu trí tuệ và Thực thi quyền SHTT

View

Title: Cộng sự cấp cao

Tel.: (84)2437245656

Fax.: (84)2437245885

E-mail: info@kenfoxlaw.com

Areas of Practice: Sáng chế, Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp

View

Title: Cộng sự

Tel.: (84)2437245656

Fax.: (84)2437245885

E-mail: info@kenfoxlaw.com

Areas of Practice: Sở hữu trí tuệ, Nhãn hiệu, Doanh nghiệp và Thương mại

View

Title: Cộng sự cấp cao

Tel.: (84)2437245656

Fax.: (84)2437245885

E-mail: info@kenfoxlaw.com

Areas of Practice: Sở hữu trí tuệ, Tranh tụng và Cấp phép Sáng chế

View

Title: Cộng sự cấp cao

Tel.: (84)2437245656

Fax.: (84)2437245885

E-mail: info@kenfoxlaw.com

Areas of Practice: Sáng chế, Nhãn hiệu, Tranh tụng mảng sở hữu trí tuệ, Chuyển giao công nghệ và cấp phép

View

Title: Cộng sự cấp cao

Tel.: (84)2437245656

Fax.: (84)2437245885

E-mail: info@kenfoxlaw.com

Areas of Practice: Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp

View