Hệ thống văn bản pháp luật tại Việt Nam

Luật Sở hữu trí tuệ: được ban hành bởi Quốc Hội

 

 • Luật số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (EN | VN | EN-VN)
 • Luật số 42/2019/QH14  ngày 14 tháng 6 năm 2019, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ(EN | VN)
 • Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (2010) (EN | VN)
 • Luật số50/2005/QH11  ngày 29 tháng 11 2005, Luật sở hữu trí tuệ (2006) EN-VN | EN)

 

Các văn bản dưới luật liên quan đến Sở hữu trí tuệ

 

 • Nghị định 65/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ (EN | VI)
 • Nghị định 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan (EN | VI)
 • Thông tư 16/2016/TT-BKHCN về sửa đổi Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN, Thông tư 18/2011/TT-BKHCN và Thông tư 05/2013/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (EN-VN EN)
 • Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (EN)
 • Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo (EN|VN)
 • Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (2017) (EN | VI)
 • Thông tư 211/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (2017) (EN | VI)
 • Thông tư 18/2016/TT-BCT quy định về thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành (2016) (VI)
 • Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan (2016) (EN)
 • Thông tư 19/2016/TT-BTTTT quy định biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành (2016) (VI)
 • Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thú y (2016) (EN | VI)
 • Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt (2016) (EN | VI)
 • Nghị định 15/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (2016) (EN | VI)
 • Thông tư 12/2015/TT-BVHTTDL sửa đổi Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim kèm theo Quyết định 49/2008/QĐ-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành (2016) (EN)
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (2015) EN-VN |  EN )
 • Thông tư 11/2015/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 99/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (2015) (EN-VN | EN )
 • Nghị định 21/2015/NĐ-CP quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác (2015) (EN)
 • Thông tư 13/2015/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (2015) (EN)
 • Nghị định 08/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan (2015) (EN)
 • Nghị định 18/2014/NĐ-CP quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản (2014) (EN)
 • Thông tư 07/2014/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và Thẻ kiểm tra thị trường của Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành (2014) (VI)
 • Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo (2014) (EN-VN | EN)
 • Nghị định 159/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản (2014) (EN)
 • Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan (2013) (EN)
 • Nghị định 99/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp(2013) (EN-VN | EN)
 • Thông tư 09/2013/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành (2013) (EN)
 • Nghị định 20/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ (2013) (EN)
 • Thông tư 05/2013/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP về Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN và 18/2011/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (2013) (EN)
 • Nghị định 79/2012/NĐ-CP về Quy định biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (2013) (EN)
 • Thông tư 04/2012/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi theo Thông tư 04/2009/TT-BKHCN và 18/2011/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghiệp ban hành (2012) (EN)
 • Nghị định 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (2011) (EN)
 • Nghị định 119/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ(2011) (EN-VN | EN)
 • Nghị định 88/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi về quyền đối với giống cây trồng (2010) (EN)
 • Nghị định 54/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện ảnh 62/2006/QH11 và luật sửa đổi 31/2009/QH12 (2010) (EN)
 • Thông tư 05/2010/TT-BYT hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc do Bộ Y tế ban hành(2010) (EN)
 • Chỉ thị 36/2008/CT-TTg về tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành (2008) (EN)
 • Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Bộ Khoa học và Công nghệ – Bộ Tư pháp ban hành (2008) (EN)
 • Thông tư 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (2008) (EN)
 • Nghị định 169/2007/NĐ-CP về việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an (2007) (EN)
 • Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (2007) (EN)
 • Nghị định 138/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài (2006) (EN)
 • Nghị định 103/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (2006) (EN)
 • Nghị định 105/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (2006) (EN-VN)
 • Nghị định 56/2006/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá – thông tin(2006) (EN)
 • Lệnh số 28/2005/L-CTN công bố Luật sở hữu trí tuệ năm 2005  (2005) (EN)
 • Quyết định 18/2002/QĐ-BVHTT về Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành (2002) (EN)
 • Nghị định 61/2002/NĐ-CP về chế độ nhuận bút (2002) (EN)

 

Luật liên quan đến sở hữu trí tuệ : được ban hành bởi Quốc Hội

 

 • Luật Báo chí, số 103/2016/QH13  (2017) (EN | VI)
 • Bộ luật Dân sự, số 91/2015/QH13  (2017) (EN | VI)
 • Bộ luật hình sự, số 100/2015/QH13  (2016) (EN | VI)
 • Bộ luật Tố tụng dân sự, số  92/2015/QH13 (2016) (EN | VI)
 • Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 (2016) (EN | VI)
 • Luật Hải Quan số 1 54/2014/QH13 (2015) (EN | VI)
 • Luật Khoa học và công nghệ  số 29/2013/QH13 (2014) (EN | VI)
 • Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13  (2014) (EN | VI)
 • Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13  (2013) (EN | VI)
 • Luật Chuyển giao công nghệ số 1 80/2006/QH11 (2007) (EN)
 • Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính số 29/2006/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (2006) (EN)
 • Luật Cạnh tranh  số 27/2004/QH11  (2005) (EN)
 • Pháp lệnh 15/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giống cây trồng (2004) (EN)
 • Bộ luật Tố tụng hình sự số 19/2003/QH11 (2003) (EN)

 

Luật và văn bản dưới luật về doanh nghiệp ở Việt Nam

 

 • Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14  (2018) (EN | VN)
 • Luật Doanh nghiệp, số 68/2014/QH13  (2014) (EN-VN)
 • Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14  (2017) (EN | VN)
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về việc đăng ký doanh nghiệp (EN-VN)
 • Nghị định số 108/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. (EN-VN)
 • Nghị định số 81/2015/NĐ-CP về việc công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước (EN | VN)
 • Nghị định số 96/2015/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp (EN | VN)
 • Nghị định số 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. (EN | VN)
 • Thông tư 127/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp (EN | VN)

 

Luật và văn bản dưới luật về đầu tư ở Việt Nam

 

 • Luật Đầu tư, số 67/2014/QH13 (2014) (EN-VN|EN )
 • Luật Đầu tư công, số 49/2014/QH13 (2014) (EN | VN)
 • Luật Đấu thầu, số 43/2013/QH13 (2013) (EN | VN)
 • Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, số 03/2016/QH14(EN-VN | EN)
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (EN-VN| EN )
 • Nghị định 136/2015/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (EN | VN)
 • Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (EN | VN)
 • Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài (EN | VN)
 • Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (EN | VN)
 • Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (EN | VN)
 • Nghị định 30/2015/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (EN | VN)
 • Nghị định 09/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (EN | VN)
 • Nghị định 136/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (EN | VN)
 • Nghị định 155/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tếlth (EN | VN)
 • Nghị định 08/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương (EN | VN)
 • Nghị định 140/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (EN | VN)
 • Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT về việc quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam (EN-VN | EN)
 • Thông tư 05/2014/TT-NHNN về việc hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam (EN | VN)
 • Thông tư 06/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (EN | VN)

 

Luật và văn bản dưới luật về công bố/đăng ký tiêu chuẩn chất lượng ở Việt Nam

 

 • Luật An toàn thực phẩm, số 55/2010/QH12(2010) (EN | VN)
 • Luật chất lượng, sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 (2007) (EN | VN)
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (EN | VN)
 • Nghị định 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (EN | VN)
 • Nghị định 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm (EN | VN)
 • Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (EN | VN)
 • Nghị định 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (EN | VN)
 • Nghị định 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (EN | VN)
 • Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (EN)

 

HIỆP ƯỚC

 

Hiệp ước do WIPO quản lý (Hiệp ước có hiệu lực đối với Bên ký kết)

Bảng tóm tắt tư cách thành viên của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và các Hiệp ước do WIPO quản lý, cộng với UPOV, WTO và Liên hợp quốc

 • Công ước Quốc tế về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng” được kí kết tại Rome (01/03/2007) (EN)
 • Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu (11/07/2006) (EN)
 • Công ước Brussels liên quan đến việc phân phối tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh (12/01/2006) (EN)
 • Công ước Geneva bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép không được phép bản ghi âm của họ (06/07/2005) (EN)
 • Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật (26/10/ 2004) (EN)
 • Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (03/10/2001) (EN)
 • Công ước về thành lập Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (được sửa đổi ngày 28 tháng 9 năm 1979) (EN)
 • Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp (được sửa đổi ngày 28/09/ 1979) (EN)
 • Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu (sửa đổi ngày 28 tháng 9 năm 1979) (EN)

 

Các hiệp ước đa phương liên quan đến sở hữu trí tuệ (Hiệp ước có hiệu lực đối với Bên ký kết)

 

 • Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) (EN | VN)
 • Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) (EN | VN)
 • Nghị định thư bổ sung Nagoya – Kuala Lumpur về trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học (05/03/2018) (EN)
 • Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế ( 01/01/2017) (EN)
 • Công ước về Quyền của Người khuyết tật (07/032015) (EN)
 • Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng và bình đẳng lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen theo Công ước về Đa dạng sinh học (12/10/2014) (EN)
 • Công ước về Bảo vệ và Phát huy sự Đa dạng của các Biểu đạt Văn hóa 2005 (7/11/2007) (EN)
 • Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) (11/01/2007) (EN)
 • Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) – Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ  (Hiệp định TRIPS) (1994) (11/01/2007) (EN)
 • Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV) (EN)
 • Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể (20/04/2006) (EN)
 • Công ước về các biện pháp ngăn chặn việc nhập khẩu, xuất khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa (20/10/2005) (EN)
 • Công ước Bảo vệ Thực vật Quốc tế 1997 (02/10/2005) (EN)
 • Công ước khung về Kiểm soát Thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới  WHO (17/03/2005) (EN)
 • Nghị định thư Kyoto cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu  (16/02/2005) (EN)
 • Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy ( 17/05/2004) (EN)
 • Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học theo Công ước về Đa dạng sinh học (20/04/2004) (EN)
 • Công ước Liên Hợp Quốc năm 1994 về chống sa mạc hoá ở những quốc gia đang chịu hạn hán và/hoặc sa mạc hoá nghiêm trọng, đặc biệt là ở Châu Phi (23/11/1998) (EN)
 • Công ước về Đa dạng sinh học (14/02/1995) (EN)
 • Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (14/02/1995) (EN)
 • Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (16/11/1994) (EN)
 • Công ước Vienna về bảo vệ tầng ôzôn (26/04/1994) (EN)
 • Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới (19/01/1988) (EN)
 • Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (24/12/1982) (EN)
 • Nghị định thư (I) Bổ sung cho Công ước Geneva ngày 12 tháng 8 năm 1949 và liên quan đến việc bảo vệ nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang quốc tế (19/04/1982) (EN)
 • Công ước về Hàng không Dân dụng Quốc tế (1944) (EN)
 • Công ước (I) về cải thiện tình trạng thương binh và bệnh tật trong lực lượng vũ trang trên chiến trường (28/12/1957) (EN)
 • Công ước (II) về cải thiện tình trạng thương binh, bệnh tật và đắm tàu của lực lượng vũ trang trên biển (28/12/1957) (EN)
 • Công ước (III) về đối xử với tù binh chiến tranh (28/12/1957) (EN)
 • Công ước (IV) về Bảo vệ thường dân trong thời chiến (28/12/1957) (EN)
 • Hiệp định về nhập khẩu tài liệu giáo dục, khoa học và văn hóa (01/09/1952) (EN)

 

Các hiệp ước hội nhập kinh tế khu vực (Hiệp ước có hiệu lực đối với Bên ký kết)

 

 • Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (17/05/2010) (EN)
 • Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (01/01/2010) (EN)
 • Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư ASEAN (14/09/1996) (EN)
 • Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) cho Khu vực Thương mại Tự do ASEAN (28/01/1992) (EN)
 • Hệ thống ưu đãi thương mại toàn cầu giữa các nước đang phát triển (19/04/1989) (EN)

 

Các điều ước song phương liên quan đến sở hữu trí tuệ (Điều ước có hiệu lực đối với Bên ký kết)

 

 • Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) (EN | VN)
 • Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (1/10/2009) (EN)
 • Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản (01/12/2008) (EN)
 • Hiệp Định giữa Việt Nam và Nhật Bản về Tự Do, Xúc tiến và Bảo hộ Đầu tư (19/12/2004) (EN)
 • Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Giữa Chính Phủ nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính Phủ Liên Hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ireland (01/08/2002) (EN)
 • Hiệp định về quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam (10/12/2001) (EN)
 • Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả (23/12/1998) (EN)

 

LIÊN KẾT LIÊN QUAN