Luật SHTT sửa đổi năm 2022 của Việt Nam: 12 điều khoản quan trọng về sáng chế ảnh hưởng đến bạn như thế nào

Luật Sở hữu Trí tuệ (SHTT) sửa đổi năm 2022 lần đầu tiên thiết lập các quy định riêng biệt để điều chỉnh sáng chế mật. Theo đó, khoản 12a Điều 4 định nghĩa rằng sáng chế mật “là sáng chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là bí mật nhà nước theo pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước”. Đơn đăng ký đối với sáng chế mật và trình tự thủ tục đăng ký sáng chế mật sẽ được hướng dẫn thực hiện chi tiết theo Nghị định của Chính phủ....

Continue reading

Critical Changes To Vietnam’s Patents, Trademarks, And Industrial Designs Under Circular No. 16/2016/TT-BKHCN You Need To Know

A new circular from the Ministry of Science and Technology, Circular No. 16/2016/TT-BKHCN ("Circular 16"), which became effective on January 15, 2018, modifies and supplements several articles of Circular No. 01/2007/TT-BKHCN, detailing and guiding the implementation of the Law on Intellectual Property regarding industrial property. The following is a summary of significant modifications to Vietnam's patent, industrial design, and trademark procedures made pursuant to Circular 16 in order to provide you with a better insight thereof....

Continue reading

Patent Divisional Application In Vietnam – What you need to know?

A divisional patent application is not defined under the Vietnam IP Law. However, it’s widely construed that a divisional patent application is a type of patent application which is divided from an original application (known as the parent application) when the original patent application does not meet unity requirements (e.g. contains multiple inventions), as stipulated in Article 101 of Vietnam IP Law....

Continue reading

4 lưu ý quan trọng trong việc bảo hộ chương trình máy tính tại Việt Nam

Chương trình máy tính đang được áp dụng ngày càng rộng rãi và đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực nhằm phục vụ, đáp ứng một cách hiệu quả cho các nhu cầu và mục đích khác nhau. Cũng như đối với các tài sản trí tuệ khác, chủ thể quyền của chương trình máy tính luôn mong muốn tối ưu hóa mọi biện pháp bảo hộ cho chương trình máy tính mà họ sáng tạo ra để đảm bảo độc quyền sử dụng, thương mại hóa tài sản trí tuệ và thực thi hiệu quả chống lại...

Continue reading

7 nội dung quan trọng được thông qua trong Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT năm 2022 (2

STT Nội dung Sửa đổi/Bổ sung 1 Về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí sử dụng ngân sách nhà nước và chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ:   Quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (Điều 86a) Tổ chức chủ trì nghiên cứu có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí (là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ...

Continue reading

7 nội dung quan trọng được thông qua trong Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT năm 2022 (1)

  STT Nội dung Sửa đổi/Bổ sung 1 Về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí sử dụng ngân sách nhà nước và chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ: Quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (Điều 86a) Tổ chức chủ trì nghiên cứu có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí (là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ...

Continue reading

8 Important Tips In Mind From A Recent Cybersquatting Case in Vietnam

New regulations on administrative liability for exports that violate IPRs In July 2021, the Ministry of Science and Technology published for public consultation a draft decree (“Draft Decree”) amending certain provisions in Decree No. 99/2013/ND-CP (“Decree 99”) on the sanctioning of administrative violations in industrial property, under which it was proposed to sanction the export of industrial property infringement or counterfeit goods....

Continue reading

How do I find a Vietnam patent?

Download Your invention cannot be patented if it has already been made public. Therefore, a search of all previous public disclosures, foreign patents and printed publications should be conducted. Online Patent Register and Online Gazette in Vietnam You can search for patents in Vietnam using the following three databases: (i) Search # 1:  http://iplib.ipvietnam.gov.vn/WebUI/WSearch.php This Search #1 is the Intellectual Property Office of Vietnam's Online Register. Since March 2020, the database for this Search #1, which has been established and utilized for years, has ceased to be updated. Please access http://iplib.ipvietnam.gov.vn/WebUI/WSearch.php to search patents in Vietnam. (ii) Search # 2:  An online tool powered by WIPO This online...

Continue reading

Profit from Original Industrial Designs in Cambodia

Download 1. Industrial Design in Cambodia is protected under the Law on Patents, Utility Models Certificates and Industrial Design.  According to this Law, protection is provided for a period of five years and can be renewed for two consecutive periods of five years.  Application has to be submitted to the Registrar of the Ministry of Industry, Mines and Energy and has to be published in order to provide an opportunity for a third party to oppose the registration.  Since Cambodia is a member of the Paris Convention, a priority claim is affordable and the priority date is the date of first filing...

Continue reading