KENFOX IP & Law Office > Our Practice  > Vietnam (Page 5)

Vì sao nhãn hiệu của tôi không còn hiệu lực tại Việt Nam? Thực trạng và khuyến nghị

Nhãn hiệu là một tài sản thiết yếu của doanh nghiệp vì nó mang lại giá trị và đóng vai trò là một dấu hiệu nhận biết độc đáo đối với chủ sở hữu thương hiệu. Nhãn hiệu là công cụ giao tiếp hiệu quả để truyền tải các thông điệp cũng như các thuộc tính trí tuệ và cảm xúc về bạn, công ty, và danh tiếng, sản phẩm và dịch vụ của công ty; nhãn hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn, cho phép bạn sử dụng Internet và các phương tiện truyền thông xã...

Continue reading

Luật SHTT năm 2022 của Việt Nam: Những quy định mới về nhãn hiệu có ý nghĩa như thế nào tới chiến lược bảo vệ thương hiệu của bạn?

Quy định mới về nhãn hiệu và chiến lược bảo vệ thương hiệu của bạn-KENFOX

Nhiều quy định mới về nhãn hiệu đã được sửa đổi, bổ sung vào Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) năm 2022 của Việt Nam để nâng cao hiệu quả của cơ chế bảo hộ tài sản trí tuệ và thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam theo các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ mà Việt Nam là thành viên như CPTPP, EVFTA, RCEP… Các sửa đổi, bổ sung này được ví như một cuộc đại tu toàn diện đối với pháp luật SHTT của Việt Nam, giúp khắc phục các lỗ hổng pháp lý tồn...

Continue reading

To Copyright or to Patent a computer program in Vietnam – 04 important considerations

Computer programs are increasingly utilized and play a crucial role in numerous fields in order to effectively serve and fulfill a variety of needs and objectives. Like other intellectual property (IP)assets, computer program rights holders seek to optimize all protection measures for the computer programs they develop to ensure exclusivity, effective enforcement against piracy and IPR infringement, and commercialization of intellectual property assets....

Continue reading

Should I file an observation or opposition in industrial property procedures under Vietnam’s IP Law 2022?

Download If you believe that a trademark application in Vietnam is likely to conflict with or adversely affect your prior rights, or that it does not meet the criteria for protection, you may submit your opinions on the grant of an exclusive right to such a trademark application to the Intellectual Property Office of Vietnam (IP VIETNAM) after it has been published in the industrial property gazette of Vietnam. The Vietnam IP Law 2022 gives third parties two options for voicing their opinions on pending trademark applications in Vietnam: (i) third party observation and/or (ii) opposition.  1. What are a trademark opposition...

Continue reading

Vietnam’s Amended IP Law Of 2022: How 12 Critical Patent Provisions Affect You

The Amended IP Law of 2022 is the third amendment to the original IP law of Vietnam that was passed in 2005, revised in 2009 and then in 2019 (“the amended IP Law” or “the 2022 IP Law”). The 2022 IP Law of Vietnam will take effect from 01 January 2023, except for provisions on sound marks that was effective on 14 January 2022, and provisions on protection of testing data for agricultural chemicals that will be effective as of 14 January 2024. The 2022 IP law contains extensive amendments which are considered a major overhaul of the current Vietnamese...

Continue reading

Luật SHTT sửa đổi năm 2022 của Việt Nam: 12 điều khoản quan trọng về sáng chế ảnh hưởng đến bạn như thế nào

Luật Sở hữu Trí tuệ (SHTT) sửa đổi năm 2022 lần đầu tiên thiết lập các quy định riêng biệt để điều chỉnh sáng chế mật. Theo đó, khoản 12a Điều 4 định nghĩa rằng sáng chế mật “là sáng chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là bí mật nhà nước theo pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước”. Đơn đăng ký đối với sáng chế mật và trình tự thủ tục đăng ký sáng chế mật sẽ được hướng dẫn thực hiện chi tiết theo Nghị định của Chính phủ....

Continue reading

Critical Changes To Vietnam’s Patents, Trademarks, And Industrial Designs Under Circular No. 16/2016/TT-BKHCN You Need To Know

A new circular from the Ministry of Science and Technology, Circular No. 16/2016/TT-BKHCN ("Circular 16"), which became effective on January 15, 2018, modifies and supplements several articles of Circular No. 01/2007/TT-BKHCN, detailing and guiding the implementation of the Law on Intellectual Property regarding industrial property. The following is a summary of significant modifications to Vietnam's patent, industrial design, and trademark procedures made pursuant to Circular 16 in order to provide you with a better insight thereof....

Continue reading

Patent Divisional Application In Vietnam – What you need to know?

A divisional patent application is not defined under the Vietnam IP Law. However, it’s widely construed that a divisional patent application is a type of patent application which is divided from an original application (known as the parent application) when the original patent application does not meet unity requirements (e.g. contains multiple inventions), as stipulated in Article 101 of Vietnam IP Law....

Continue reading

4 lưu ý quan trọng trong việc bảo hộ chương trình máy tính tại Việt Nam

Chương trình máy tính đang được áp dụng ngày càng rộng rãi và đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực nhằm phục vụ, đáp ứng một cách hiệu quả cho các nhu cầu và mục đích khác nhau. Cũng như đối với các tài sản trí tuệ khác, chủ thể quyền của chương trình máy tính luôn mong muốn tối ưu hóa mọi biện pháp bảo hộ cho chương trình máy tính mà họ sáng tạo ra để đảm bảo độc quyền sử dụng, thương mại hóa tài sản trí tuệ và thực thi hiệu quả chống lại...

Continue reading

8 Important Tips In Mind From A Recent Cybersquatting Case in Vietnam

New regulations on administrative liability for exports that violate IPRs In July 2021, the Ministry of Science and Technology published for public consultation a draft decree (“Draft Decree”) amending certain provisions in Decree No. 99/2013/ND-CP (“Decree 99”) on the sanctioning of administrative violations in industrial property, under which it was proposed to sanction the export of industrial property infringement or counterfeit goods....

Continue reading