KENFOX IP & Law Office > DỊCH VỤ  > Việt Nam  > Sở hữu trí tuệ > Chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam

 

Bản quyền © 2018 KENFOX 

Tổng quan

 

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý đóng vai trò quan trọng trong quan hệ thương mại ở cấp quốc gia và quốc tế. Việc sử dụng chỉ dẫn địa lý gây nhầm lẫn là trái với thực tiễn kinh doanh thương mại và công nghiệp, khiến người tiêu dùng nhầm lẫn với sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Những người sử dụng chỉ dẫn địa lý không phù hợp sẽ có được những lợi thế không công bằng so với đối thủ cạnh tranh. Chỉ dẫn địa lý được sử dụng cho các sản phẩm tự nhiên, nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ và công nghiệp như: gỗ, đường, trái cây, rượu, cà phê, chè, thuốc lá, dệt, len… Chỉ dẫn địa lý có thể góp phần rất lớn trong việc tạo dựng uy tín và danh tiếng của sản phẩm trong tâm trí người tiêu dùng cũng như trong việc xuất nhập khẩu sản phẩm. Vì vậy, chỉ dẫn địa lý được coi là tài sản quý giá của quốc gia, việc pháp luật bảo vệ tài sản đó không chỉ nâng cao giá trị thương mại của sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý mà còn bảo tồn các giá trị văn hóa, tri thức truyền thống của dân tộc được kết tinh trong sản phẩm.

 

Việt Nam là quốc gia có nhiều sản phẩm đặc trưng theo vùng miền, địa phương và có nhiều nông sản mang thương hiệu toàn cầu như thanh long, cà phê, chè…

 

1. Định nghĩa chỉ dẫn địa lý

 

Không có định nghĩa chung về chỉ dẫn địa lý do các cơ chế bảo vệ chỉ dẫn địa lý khác nhau giữa các quốc gia. Sau đây là một số định nghĩa về chỉ dẫn địa lý:

“Chỉ dẫn nguồn gốc” là chỉ dẫn về một sản phẩm có nguồn gốc từ một khu vực địa lý cụ thể.

“Tên gọi xuất xứ” là chỉ dẫn về một sản phẩm có nguồn gốc từ một khu vực địa lý cụ thể mà chất lượng của sản phẩm đó được quy định bởi các yếu tố môi trường, tự nhiên và con người của khu vực địa lý đó.

“Chỉ dẫn địa lý” liên quan đến cả hai định nghĩa nêu trên.

 

2. Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam

 

Việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo pháp luật Việt Nam được chia thành 2 giai đoạn:

 • Giai đoạn 1 kéo dài từ ngày 1 tháng 7 năm 1996 đến ngày 1 tháng 7 năm 2006 theo quy định của Bộ luật Dân sự 1995;
 • Giai đoạn 2 được bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2006 cho đến nay theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

 

2.1 Giai đoạn 1

 

Tên gọi xuất xứ và việc bảo hộ tên gọi xuất xứ lần đầu tiên được quy định trong Bộ luật Dân sự 1995 và được quy định chi tiết trong các văn bản hướng dẫn.

Điều 786 BLDS 1995 quy định “Tên gọi xuất xứ hàng hoá là tên địa lý của nước, địa phương dùng để chỉ xuất xứ của mặt hàng từ nước, địa phương đó với điều kiện những mặt hàng này có các tính chất, chất lượng đặc thù dựa trên các điều kiện địa lý độc đáo và ưu việt, bao gồm yếu tố tự nhiên, con người hoặc kết hợp cả hai yếu tố đó”.

Với cách hiểu như vậy, tên gọi xuất xứ của hàng hóa được hiểu là tên gọi địa lý có chức năng chỉ xuất xứ của sản phẩm từ một quốc gia hoặc một khu vực địa lý, do đó, các dấu hiệu, biểu tượng, hình ảnh trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ xuất xứ của sản phẩm đều bị loại trừ khỏi định nghĩa này.

 

2.2. Giai đoạn 2

 

Giai đoạn thứ hai của việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý được bắt đầu kể từ khi Luật SHTT 2005 có hiệu lực (01/07/2006). Các quy định về bảo hộ chỉ dẫn địa lý hướng dẫn thi hành Luật SHTT 2005 bao gồm:

 • Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (gọi tắt là Nghị định số 103/2006/NĐ-CP) CP); Nghị định này đã được sửa đổi bởi Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010.
 • Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (gọi tắt là Nghị định số 105/2006/NĐ-CP); Nghị định này đã được sửa đổi bởi Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010.
 • Nghị định 106/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (gọi tắt là Nghị định 106/2006/NĐ-CP); Nghị định này đã bị thay thế bởi Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 sau đó được thay thế bằng Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013.
 • Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của pháp luật sở hữu trí tuệ Về sở hữu công nghiệp. Thông tư này đã được sửa đổi 03 lần bởi Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN; Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN.

Theo Điều 4.22 Luật SHTT 2005, Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể”. Theo định nghĩa, chỉ dẫn địa lý bao gồm tên địa lý, dấu hiệu, biểu tượng và hình ảnh.

 

3. Yêu cầu chung đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam (Điều 79, Luật SHTT 2005)

 

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia tương ứng với chỉ dẫn địa lý;
 • Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

 

4. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam (Điều 80, Luật SHTT 2005):

 

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam:

 • Tên hoặc chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hóa tại Việt Nam;
 • Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng;
 • Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm;
 • Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

 

5. Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước (Điều 88, Luật SHTT 2005)

 

Ai có thể nộp đơn và nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý ở đâu?

Đối với chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc từ Việt Nam thì quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý thuộc về Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, Nhà nước Việt Nam cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý đó thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý đó và thực thi các quyền được hưởng từ chỉ dẫn địa lý đó.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thủ tục đăng ký và tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý sử dụng cho đặc sản của địa phương (Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP).

 

6. Chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý của Việt Nam là Nhà nước (Khoản 4, Điều 121, Luật SHTT 2005):

 

Nhà nước trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân làm ra sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó tại địa phương tương ứng và đưa sản phẩm đó ra thị trường. Nhà nước trực tiếp thực hiện quyền quản lý chỉ dẫn địa lý hoặc trao quyền đó cho tổ chức đại diện cho lợi ích của mọi tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.