KENFOX IP & Law Office > Vấn đề khác  > Các biện pháp biên giới bảo vệ quyền SHTT tại Việt Nam

Các biện pháp biên giới bảo vệ quyền SHTT tại Việt Nam

Các biện pháp biên giới được quy định theo pháp luật của Việt Nam tạo điều kiện cho chủ sở hữu quyền SHTT thực thi và bảo vệ hiệu quả quyền SHTT của mình tại Việt Nam.

Theo pháp luật Việt Nam, các biện pháp biên giới bao gồm (1) giám sát hải quan, và (2) tạm dừng làm thủ tục hải quan.

Cơ quan có thẩm quyền:

Cục Giám sát quản lý về hải quan của Tổng cục Hải quan; Chi cục Hải quan.

Sơ đồ quy trình giám sát hải quan phát hiện hàng giả, hàng vi phạm như sau: 

Sơ đồ tạm dừng hải quan (biện pháp kiểm soát biên giới) tại Việt Nam: 

Giám sát hải quan

Thủ tục giám sát hải quan:

 

Chủ sở hữu có quyền nộp cho Cục Giám sát Quản lý về Hải quan yêu cầu áp dụng biện pháp giám sát hải quan (“Yêu cầu giám sát”) trong thời hạn 2 năm, có thể gia hạn thêm 2 năm. Biện pháp này được thực hiện tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam để phát hiện hàng hóa bị cáo buộc là hàng giả/hàng vi phạm (“Hàng hóa bị cáo buộc vi phạm”) nhập khẩu vào Việt Nam. Sau đó, chủ sở hữu quyền SHTT có thể yêu cầu tạm dừng thủ tục hải quan đối với hàng hóa bị cáo buộc vi phạm đó sau khi bị phát hiện.

 

(i) Nộp đơn: Chủ sở hữu quyền SHTT (trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền) nộp Đơn Yêu cầu Giám sát với Cục Giám sát Quản lý về Hải quan.

 

(ii) Chấp nhận/Từ chối: Cục Giám sát Quản lý về Hải quan ra thông báo về việc chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (Điều 7.4, Thông tư số 13/2015/TT-BTC). Trong trường hợp chấp nhận, các hành động sau đây sẽ được thực hiện:

  • Cục Giám sát Quản lý về Hải quan cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về bảo hộ quyền SHTT và gửi 01 bản Thông báo thụ lý cho Cục Hải quan tỉnh/ thành phố và Cục Điều tra chống buôn lậu để tiến hành kiểm tra, giám sát.
  • Cục Hải quan tỉnh/ thành phố và Cục Điều tra chống buôn lậu khi nhận được Thông báo của Cục Hải quan tiến hành giám sát hải quan.
  • Chi cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ Thông báo của Cục Giám sát Quản lý về Hải quan triển khai các biện pháp giám sát, kiểm tra hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

 

(iii) Yêu cầu tạm dừng thông quan: Trong trường hợp phát hiện hàng hóa bị cáo buộc vi phạm trong quá trình giám sát, Cục Giám sát Quản lý về Hải quan sẽ thông báo cho chủ sở hữu quyền SHTT biết. Chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ có thể yêu cầu tạm dừng hải quan đối với hàng hóa bị cáo buộc vi phạm.