KENFOX IP & Law Office > Vấn đề khác  > Thanh tra Khoa học và Công nghệ

Thanh tra Khoa học và Công nghệ

Thanh tra Khoa học và Công nghệ bao gồm:

(i) Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, và

(ii) Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh.

1. Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (Thanh tra Bộ)

Địa chỉ:            113 Đường Trần Duy Hưng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

ĐT:                  84-4-35553906

Fax:                 84-4-39446602

Email:              thanhtra@most.gov.vn

Website:          http://thanhtra.most.gov.vn

Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (Thanh tra Bộ) là cơ quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra khoa học và công nghệ (KH&CN); giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh

Mỗi tỉnh, thành phố của Việt Nam sẽ có Sở Khoa học và Công nghệ riêng. Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (Thanh tra Sở) là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành KH&CN, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thông tin dành cho bạn! Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở có quyền thực thi chống lại mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (SHCN). Trong các trường hợp xâm phạm quyền SHCN phức tạp (ví dụ: tên thương mại vi phạm nhãn hiệu hoặc tranh chấp tên miền dựa trên nhãn hiệu), nên đệ trình vụ việc đến Thanh tra Bộ KH&CN, vì cơ quan này đã giải quyết khá hiệu quả các vụ việc phức tạp về mặt học thuật hoặc pháp lý. Tuy nhiên, do nguồn nhân lực còn hạn chế, nên xử lý một vụ việc phức tạp có thể mất nhiều thời gian để tiến hành.

Đọc thêm:

• CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA VIỆT NAM

• Thanh tra Thông tin và Truyền thông

• Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch

• Quản lý thị trường (MMB)

• Cơ quan công an

• Cơ quan hải quan