KENFOX IP & Law Office > Vấn đề khác  > Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch bao gồm:

(i) Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và

(ii) Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh.

1. Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ:            18 Đường Nguyễn Du, Hà Nội, Việt Nam

ĐT:                  84.24.35563851 – 84.24.35563852

Fax:                 84.4.35563855

Email:              vanthuthanhtra@mic.gov.vn

Website:          https://mic.gov.vn/

thanh tra bộ

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là tổ chức thuộc Bộ có chức năng giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về thanh tra, thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ và thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu sự quản lý, chỉ đạo của Bộ trưởng và chịu sự chỉ đạo về công tác, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được quy định cụ thể tại Quyết định số 3849/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 10 năm 2017.

2. Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh

Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh là cơ quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành thanh tra, kiểm tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết báo cáo khiếu nại; công tác tiếp công dân, công tác pháp chế và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thông tin dành cho bạn! Trong thực thi quyền SHTT tại Việt Nam, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyền thực thi các hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan.

Đọc thêm:

• CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA VIỆT NAM

• Thanh tra Khoa học và Công nghệ

• Thanh tra Thông tin và Truyền thông

• Quản lý thị trường (MMB)

• Cơ quan công an

• Cơ quan hải quan