KENFOX IP & Law Office > Vấn đề khác  > Thanh tra Thông tin và Truyền thông

Thanh tra Thông tin và Truyền thông

Thanh tra Thông tin và Truyền thông bao gồm:

(i) Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, và

(ii) Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cấp tỉnh.

1. Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ:            18 Đường Nguyễn Du, Hà Nội, Việt Nam

ĐT:                  84.24.35563851 – 84.24.35563852

Fax:                 84.4.35563855

Email:              vanthuthanhtra@mic.gov.vn

Website:          https://mic.gov.vn/

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông là đơn vị cấp bộ, thực hiện chức năng tham mưu, điều tiết về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định 1765/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cấp tỉnh

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cấp tỉnh là cơ quan thuộc cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (báo chí, in, xuất bản, bưu chính, viễn thông, v.v.) viễn thông; truyền dẫn, phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thời sự; cơ sở hạ tầng thông tin; hạ tầng thông tin và truyền thông; phóng sự quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) trên địa bàn tỉnh. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; phổ biến và giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thi hành pháp luật; Hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp thuộc ngành quản lý và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin dành cho bạn! Trong thực thi quyền SHTT ở Việt Nam, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông có quyền thực thi đối với chiếm dụng tên miền và có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Bộ KH&CN và các cơ quan có liên quan trong quá trình xử lý tên miền xâm phạm quyền SHTT.

Đọc thêm:

• CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA VIỆT NAM

• Thanh tra Khoa học và Công nghệ

• Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch

• Quản lý thị trường (MMB)

• Cơ quan công an

• Cơ quan hải quan