KENFOX IP & Law Office > Dịch vụ  > Việt Nam  > SHTT  > Bản quyền  > Bến an toàn (quyền miễn trừ trách nhiệm) – Safe habors

Bến an toàn (quyền miễn trừ trách nhiệm) – Safe habors

Trong lĩnh vực bản quyền, điều khoản “safe harbor” quy định miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho các Nhà cung cấp dịch vụ Internet (Internet Service Provider – ISP) và các bên trung gian trực tuyến khác khỏi trách nhiệm pháp lý đối với các hoạt động vi phạm bản quyền của người dùng của họ, miễn là các bên trung gian này đáp ứng một số điều kiện nhất định. Các quy định này được thiết kế để cân bằng quyền lợi của chủ sở hữu bản quyền và thực tiễn vận hành của các dịch vụ trực tuyến, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế kỹ thuật số và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Để đủ điều kiện được bảo vệ bến cảng an toàn, ISP và các bên trung gian khác thường phải:

[1] Không biết về hoạt động vi phạm hoặc trong trường hợp họ biết về hoạt động đó (thông qua thông tin cụ thể hoặc do bản chất của hoạt động đó rõ ràng), họ phải hành động nhanh chóng để xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào các nội dung vi phạm.

[2] Không nhận được lợi ích tài chính trực tiếp từ hoạt động vi phạm, ít nhất trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ có quyền và khả năng kiểm soát hoạt động đó.

[3] Phản hồi kịp thời các thông báo về cáo buộc vi phạm bằng cách xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu bị cho là vi phạm.

Những điều kiện này nhằm đảm bảo rằng các Nhà cung cấp dịch vụ Internet chỉ cung cấp cơ sở hạ tầng mạng hoặc nền tảng được các bên thứ ba sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm có thể tránh được trách nhiệm pháp lý, miễn là họ thực hiện các bước cần thiết để giải quyết hành vi vi phạm khi được họ biết đến. Cơ chế này khuyến khích sự hợp tác giữa chủ sở hữu quyền và nhà cung cấp dịch vụ trong việc giải quyết các vi phạm bản quyền, đồng thời bảo vệ cấu trúc cơ bản của Internet dựa trên các dịch vụ trung gian.