KENFOX IP & Law Office > Articles posted by KENFOX IP (Page 11)

Cơ chế thông báo và gỡ bỏ vi phạm chống lại các xâm phạm SHTT trên môi trường số tại Việt Nam

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số là một vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam, trong đó một số lượng lớn các trang thông tin điện tử giả mạo vi phạm tiếp tục hoạt động và phát triển phổ biến. Điều này xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, thứ nhất là do thiếu các quy định pháp luật hoặc các quy định pháp luật hiện hành không hiệu quả, và thứ hai là việc thực thi yếu kém. ...

Continue reading

Quyền tác giả – vũ khí công hiệu trong ngăn chặn xâm phạm nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Trong nhiều trường hợp, một logo có thể đáp ứng tiêu chuẩn để được bảo hộ dưới dạng Nhãn hiệu và/hoặc Quyền tác giả, trong khi đó, một bao bì sản phẩm có thể cùng lúc đáp ứng tiêu chuẩn để được đồng thời bảo hộ dưới cả 3 đối tượng Sở hữu Trí tuệ (SHTT): Nhãn hiệu, Kiểu Dáng Công Nghiệp (KDCN) và Quyền tác giả. Nhiều chủ thể quyền lựa chọn đăng ký Nhãn hiệu và KDCN vì cho rằng thực thi chống xâm phạm dựa trên quyền Nhãn hiệu và KDCN sẽ mạnh hơn và hiệu quả...

Continue reading

Difference between Copyright and Industrial Design Right

Under the Law on Intellectual Property of Vietnam (the IP Law), intellectual property rights mean the rights of organizations and individuals to intellectual assets, including copyright and copyright-related the rights, industrial properly rights and rights to plant varieties. Meanwhile, industrial property rights mean the rights of organizations and individuals to inventions, industrial designs, layout-designs of semiconductor integrated circuits, trade secrets, trade marks, trade names, geographical indications and trade secrets they have created or own, and the right to repression of unfair competition....

Continue reading

Industrial Design Or Copyright Protection, Which You May Be Unaware Of?

In a recent court decision, a High People's Court affirmed the decision made by a lower-level court, in INTERLEGO AG v. Tianjin COKO Toy Co., Ltd. regarding copyright infringement of the Lego bricks. In its landmark decision, the high court confirmed industrial designs' dual protection under patent and copyright law as works of applied art....

Continue reading

ADMINISTRATIVE IPR ENFORCEMENT AUTHORITIES OF VIETNAM

If you're thinking of enforcing against an infringement of your intellectual property rights in Vietnam under administrative proceedings, a thorough understanding of functions, tasks, and capacities of a law enforcement authority in Vietnam will enable you to choose an authority that is competent to handle IPR infringement, to avoid unexpected delays and to maximise the authority’s strength in subsequent enforcement actions....

Continue reading

6 benefits of registering a work for copyright protection in Vietnam – Why should a work be registered with Copyright Office of Vietnam?

In conformity with Berne Convention, the IP Law of Vietnam also provides, under Article 6.1, that “Copyright shall arise at the moment a work is created and fixed in a certain material form, irrespective of its content, quality, form, mode and language and irrespective of whether or not such work has been published or registered”. The aforesaid legislation means that copyright registration is not a pre-requisite for entitlement of copyright protection and proceeding with legal actions. A work is automatically protected in Vietnam without having to register it with Vietnamese competent authority....

Continue reading